Hội đồng khoa học

28/08/2011 7835

Hội đồng khoa học

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH

1

PGS,TS.  Nguyễn Văn Đệ

Giảng viên cao cấp

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Lương Thanh Tân

Quyền Hiệu trưởng

Ủy viên

3

PGS,TS.  Phạm Minh Giản

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

TS. Hồ Văn Thống

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5

ThS.  Cao Dao Thép

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

6

TS.  Trương Tấn Đạt

Chủ tịch Hội đồng trường

Ủy viên

7

ThS.  Trần Thanh Liêm

Giám đốc Sở KH&CN Đồng Tháp

Ủy viên

8

TS.  Nguyễn Văn Dũng

Trưởng khoa SP Toán - Tin

Ủy viên

9

TS. Phan Ngọc Thạch

Trưởng khoa Ngoại ngữ

Ủy viên

10

TS. Lê Văn Tùng

Trưởng khoa SP KHXH

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Thị Kiều

Trưởng khoa GDTH - MN

Ủy viên

12

ThS. Trần Văn Phúc

Trưởng phòng TCCB

Ủy viên

13

CN. Nguyễn Minh Dục

Trưởng phòng KH - TC

Ủy viên

14

ThS. Trần Văn Thọ

Trưởng phòng HC - TH

Ủy viên

15

TS. Phan Trọng Nam

Trưởng phòng KH & CN

Ủy viên

16

TS. Nguyễn Quốc Vũ

Trưởng phòng ĐBCL

Ủy viên

17

PGS,TS. Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng Đào tạo SĐH

Ủy viên

18

ThS. Nguyễn Anh Thư

Trưởng phòng HTQT

Ủy viên

19

TS. Nguyễn Giác Trí

Trưởng khoa Kinh tế

Ủy viên

20

TS. Nguyễn Thị Song Thương

Trưởng khoa VH - DL&CTXH

Ủy viên

21

TS. Trần Anh Hào

Trưởng khoa GDTC- QP&AN

Ủy viên

22

TS. Trần Thanh Vân

Trưởng khoa SP Ngữ Văn

Ủy viên

23

TS. Phạm Quốc Nguyên

Trưởng khoa NN&TNMT

Ủy viên

24

TS. Bùi Văn Thắng

Phó Trưởng khoa SP KHTN

Ủy viên

25

ThS. Võ Xuân Hùng

Phó Trưởng khoa SP Nghệ thuật

Ủy viên

26

PGS,TS.  Trần Văn Tân

Giảng viên cao cấp

Ủy viên

27

PGS,TS.  Trần Quang Thái

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên, Thư ký

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia